Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
A. Algemeen
1. Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen koper en Stéphanie Besard, hierna te noemen `verkoper`.
3. Voorwaarden waarnaar koper verwijst, worden uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald en slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze algemene verkoopvoorwaarden.
4. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 
B. Totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes door verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. In de offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn eventuele verzend- en administratiekosten.
3. Indien de offertes of aanbiedingen duidelijk herkenbare vergissingen of verschrijvingen bevatten, is verkoper niet gehouden de offerte of aanbieding ten uitvoer te brengen.
4. Na totstandkoming van een koopovereenkomst, kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover verkoper hiermee (schriftelijk) instemt. Indien overeenkomst met instemming van verkoper wordt gewijzigd of geannuleerd, dient koper alle voor verkoper hieraan verbonden kosten te vergoeden.
 
C. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst is verkoper op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten als gevolg hieruit ontstaan.
3. Bij liquidatie, surseance van betaling dan wel aanvraag tot surseance van betaling of faillissement ten laste van koper, staat het verkoper vrij de overeenkomst met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Alle vorderingen op koper zijn onmiddellijk opeisbaar.
4. Op alle overeenkomsten, geregeerd door deze voorwaarden, is het Belgisch recht van toepassing.
5. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de verkoper zijn statutaire of feitelijke vestigingsplaats heeft.
 
D. Bestelling en verzending
1. Van bestellingen geplaatst via de website van verkoper, filomien.myonline.store, ontvangt koper een orderbevestiging per e-mail.
2. Van bestellingen die op een andere wijze worden geplaatst dan via de website, ontvangt koper binnen 2 werkdagen een orderbevestiging. Na ontvangst van de orderbevestiging dient koper deze te controleren en te bevestigen voor akkoord. Indien verkoper binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging geen bericht heeft ontvangen van koper dan beschouwt verkoper de order als akkoord. Verwerking van de order vindt hierna plaats.
3. Voor verzending van alle producten brengt Stéphanie Besard kosten in rekening. Indien een pakket wordt gekwalificeerd als pakketpost, dienen de kosten voor pakketzending te worden voldaan. Indien onverhoopt bij het bestelproces een onjuiste keuze wordt gemaakt voor de verzendkosten, krijgt u de mogelijkheid de aanvullende verzendkosten te voldoen. Bij betalen van de verzendkosten is geen basis voor het annuleren van de order.
4. Bestelling wordt franco aan koper geleverd in onderstaande landen, bij een bepaalde minimum netto factuurwaarde.
5. Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk vanaf € 100,- exclusief BTW.
6. Voor verzendtarieven overige landen dient koper contact op te nemen met de klantenservice.
7. Alle artikelen - uitgezonden pre-order artikelen, worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling verzonden per post. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
8. Alle bestelling, uitgezonderd pre-order artikelen, via de website zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht.
9. Indien Stéphanie Besard uw bestelling - uitgezonderd pre-orderartikelen - binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
10. Stéphanie Besard is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door het desbetreffende bedrijf die de post verzendt.
11. Alle reclamaties dienen wij te ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
12. Bevestigde bestellingen kunnen niet veranderd of aangevuld worden.
13. Bij bestellingen via de website zullen alle niet geleverde artikelen in de ‘binnenkort-weer-leverbaar-lijst’ op de persoonlijke pagina van de koper staan. Wekelijks houdt verkoper de koper per e-mail op de hoogte van de beschikbaarheid van deze producten. Indien de producten weer op voorraad zijn, kan koper ze in zijn winkelmandje plaatsen en bestellen. Producten op de binnenkort-weer-leverbaar-lijst en in het winkelmandje zijn NIET voor koper gereserveerd. Een bestelling is pas definitief na betaling.
 
E. Levering en ontvangst
1. (Af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
2. Indien goederen verzonden zijn door een door verkoper ingeschakelde vervoerder en de goederen op het afleveringsadres zijn uitgeladen en/of getekend voor ontvangst.
3. Indien goederen door verkoper zelf zijn vervoerd en de goederen op het afleveringsadres zijn uitgeladen en/of getekend voor ontvangst.
4. Indien goederen zijn afgehaald door koper of namens koper en als is getekend voor ontvangst.
5. Indien er geen levering kan plaatsvinden ten gevolge van omstandigheden waarvoor verkoper niet aansprakelijk is, informeert de verkoper de koper daar binnen 3 dagen over. Dit betekent dat verkoper niet in gebreke blijft.
 
F. Retouren
1. U heeft het recht uw bestelling - met uitzondering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten - tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Retourneert u de gehele bestelling, dan krijgt u het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Retourneert u een deel van de bestelling, dan worden eventuele verzendkosten niet vergoed. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
2. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op producten die u via deze webwinkel koopt die op maat volgens de door u ingevoerde specificatie worden gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

G. Risico overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde goederen, gaat op de koper over op het moment dat koper tekent voor ontvangst. Zodra de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van koper zijn, is koper verplicht deze goederen afdoende te verzekeren.
 
I. Overmacht
1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht bij verkoper wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort, onverminderd het recht van partijen om in onderling overleg een regeling te treffen inzake ontbinding of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst.
 
J. Betaling
1. Alle betalingen moeten geschieden voor levering tenzij anders overeengekomen.
2. Indien binnen de gestelde termijn niet de volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen, dan is koper van rechtswege in verzuim. Wanneer koper een termijn van 45 dagen overschrijdt, is een rente verschuldigd van 1.5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in dat geval geldt de wettelijke rente.
3. Indien verkoper de vordering ter incassering aan derden uit handen geeft, is koper naast betaling van het verschuldigde bedrag en rente tevens gehouden aan vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 13% van het te vorderen bedrag.
4. Een dispuut over de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting niet op.
5. Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
6. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper zekerheid te verschaffen indien verkoper goede reden heeft te veronderstellen dat koper zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Deze goede reden wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien er middels vervallen facturen onbetaald zijn gebleven of indien de informatie over de kredietwaardigheid daartoe aanleiding geeft.

 K. Prijs
1. Alle vermelde verkoopprijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover na acceptatie van de opdracht door verkoper de voor rekening van verkoper komende belastingen, vrachten, rechten dan wel valutawijzigingen van de prijzen van de door verkoper gebruikte materialen en onderdelen daartoe aanleiding geven. Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 2 maanden na het afsluiten van de overeenkomst.
 
L. Aansprakelijkheid
1. Alle producten die in het assortiment van Stéphanie Besard zijn opgenomen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
2. Behoudens eigen opzet of grove schuld, is verkoper niet aansprakelijk voor schade hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt door ongeschiktheid van de door verkoper geleverde goederen.
3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade door verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, of gederfde winst.
 
M. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met de verkoper gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
2. Koper is verplicht de goederen op verzoek van de verkoper te tonen en terug te geven, indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien schuldsanering is aangevraagd, of indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper zeker te stellen.
 
N. Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van de website filomien.myonline.store de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De website bevat mogelijk een aantal links naar andere websites en online bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de verkoper. De verkoper heeft hier geen controle over en kan daarom de verantwoordelijkheid voor de inhoud of algemene praktijken van een van deze sites van derden en/of diensten niet aannemen. Daarom raden wij u aan de volledige voorwaarden en het privacybeleid van de sites die u bezoekt als gevolg van het volgen van een link op onze site te lezen.
 
O. Copyright
De site en al haar oorspronkelijke inhoud zijn eigendom van Stéphanie Besard en zijn als zodanig volledig beschermd door het desbetreffende internationale auteursrecht en andere wetten van intellectuele eigendomsrechten.

P. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Stéphanie Besard gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 filomien | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Ook een eigen gratis shop?